@ shinjuku tokyo on feburuary 15,2019

f0321642_03480755.jpg
f0321642_03481661.jpg
f0321642_03484499.jpg
f0321642_03484800.jpg
f0321642_03485316.jpg
f0321642_03485902.jpg
f0321642_03490390.jpg
f0321642_03490902.jpg
f0321642_03491324.jpg
f0321642_03491827.jpg
f0321642_03492275.jpg
f0321642_03492674.jpg
f0321642_03493047.jpg
f0321642_03493508.jpg
f0321642_03494217.jpg
f0321642_03494651.jpg
f0321642_03495130.jpg
f0321642_03495578.jpg
f0321642_03500057.jpg
f0321642_03500441.jpg
f0321642_03500979.jpg
f0321642_03501456.jpg
f0321642_03501885.jpg
f0321642_03502327.jpg
f0321642_03502865.jpg
f0321642_03503248.jpg
f0321642_03503760.jpg
f0321642_03504460.jpg
f0321642_03504928.jpg
f0321642_03505624.jpg
f0321642_03510213.jpg
f0321642_03510941.jpg
f0321642_03511417.jpg
f0321642_03512306.jpg
f0321642_03512986.jpg
f0321642_03513636.jpg
f0321642_03514135.jpg
f0321642_03514678.jpg
f0321642_03515257.jpg
f0321642_03515676.jpg
f0321642_03520157.jpg
f0321642_03520519.jpg
f0321642_03521016.jpg
f0321642_03521556.jpg

sl type 601 and summilux 1.4/35 1st
にほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-16 03:54 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on february 15,2019

f0321642_03463654.jpg
f0321642_03464182.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-16 03:47 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on february 15,2019

f0321642_03423132.jpg
f0321642_03423624.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-16 03:46 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on feburuary 15,2019

f0321642_03421754.jpg
f0321642_03421317.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-16 03:44 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on february 15,2019

f0321642_03415065.jpg
f0321642_03415617.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-16 03:43 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on february 15,2019

f0321642_03401335.jpg
f0321642_03401966.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-16 03:41 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ yokohama on february 16,2019

f0321642_02560628.jpg
f0321642_02561370.jpg

sl type 601 and summilux 1.4/35 1st
にほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-16 02:56 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22022244.jpg
f0321642_22022721.jpg
f0321642_22023295.jpg
f0321642_22023771.jpg
f0321642_22024259.jpg
f0321642_22024788.jpg
f0321642_22025198.jpg
f0321642_22025586.jpg
f0321642_22030229.jpg
f0321642_22030752.jpg
f0321642_22031315.jpg
f0321642_22031769.jpg
f0321642_22032247.jpg
f0321642_22032722.jpg
f0321642_22033180.jpg
f0321642_22033513.jpg
f0321642_22034094.jpg
f0321642_22034626.jpg
f0321642_22035109.jpg
f0321642_22035685.jpg
f0321642_22040179.jpg
f0321642_22040690.jpg
f0321642_22041185.jpg
f0321642_22041607.jpg
f0321642_22042133.jpg
f0321642_22042681.jpg
f0321642_22043533.jpg
f0321642_22044074.jpg
f0321642_22044603.jpg
f0321642_22045202.jpg
f0321642_22045703.jpg
f0321642_22050789.jpg
f0321642_22051223.jpg
f0321642_22051744.jpg
f0321642_22053528.jpg
f0321642_22054079.jpg
f0321642_22054852.jpg
f0321642_22055377.jpg
f0321642_22055962.jpg

sl type 601 and summilux 1.4/35 2nd
にほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:23 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22185055.jpg
f0321642_22185529.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:22 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22182366.jpg
f0321642_22182725.jpg
f0321642_22183268.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:21 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22183982.jpg
f0321642_22184408.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:21 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22181335.jpg
f0321642_22181893.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:20 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on feburuary 14,2019

f0321642_22142653.jpg
f0321642_22143262.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:17 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22141584.jpg
f0321642_22142055.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:16 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22135626.jpg
f0321642_22140062.jpg
f0321642_22140659.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:15 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22091787.jpg
f0321642_22092245.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:13 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22090114.jpg
f0321642_22090588.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:12 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22084647.jpg
f0321642_22085588.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:11 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_22083193.jpg
f0321642_22084141.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 22:10 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 13,2019

f0321642_00112089.jpg
f0321642_00111564.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 00:29 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 13,2019

f0321642_00212524.jpg
f0321642_00213184.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 00:28 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 13,2019

f0321642_00214731.jpg
f0321642_00220097.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 00:27 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 13,2019

f0321642_00214188.jpg
f0321642_00220682.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2nd
にほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 00:26 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 13,2019

f0321642_00112773.jpg
f0321642_00113249.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 00:18 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 14,2019

f0321642_00110135.jpg
f0321642_00110719.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 00:14 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 13,2019

f0321642_00101510.jpg
f0321642_00102291.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 2ndにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 00:13 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ yokohama on february 13,2019

f0321642_00053558.jpg
f0321642_00054295.jpg
f0321642_00054869.jpg
f0321642_00055552.jpg
f0321642_00060091.jpg
f0321642_00060463.jpg
f0321642_00060970.jpg
f0321642_00061453.jpg
f0321642_00061887.jpg
f0321642_00062748.jpg
f0321642_00063168.jpg
f0321642_00063689.jpg
f0321642_00064282.jpg
f0321642_00070636.jpg
f0321642_00071488.jpg
f0321642_00074086.jpg
f0321642_00074862.jpg

sl type 601 and summilux 1.4/35 2nd
にほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-14 00:09 | Summilux 1.4/35 2nd | Comments(0)

@ ginza tokyo on february 12,2019

f0321642_22365049.jpg
f0321642_22365526.jpg
m10 and tele elmarit 2.8/90 1st
にほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-12 22:41 | Tele elmarit 2.8/90 | Comments(0)

@ yurakucho tokyo on february 12,2019

f0321642_22370141.jpg
f0321642_22370709.jpg
m10 and tele elmarit 2.8/90 1stにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-12 22:40 | Tele elmarit 2.8/90 | Comments(0)

@ ginza tokyo on february 12,2019

f0321642_22364294.jpg
f0321642_22364687.jpg
m10 and tele elmarit 2.8/90 1stにほんブログ村 写真ブログ 今日撮った写真へ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2019-02-12 22:39 | Tele elmarit 2.8/90 | Comments(0)